skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Tác giả/ người sáng tác: Gu George Y xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

电脱盐系统和方法
Electrodesalination system and method

Fu Rongqiang ; Ng Kee Hoe ; Gifford Joseph D ; Gu George Y ; Liang LI-Shiang ; Shaw Michael J

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrodesalination system and method

Fu Rongqiang ; Huang Sihe ; Gifford Joseph D ; Gu George Y ; Liang Lixiang ; Shaw Michael J

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...