skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Comparative Political Studies xóa Tất cả các phiên bản Grove, D. John xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Education and the Ethnic Division of Labor in Reform-Minded Societies

Grove, D. John

Comparative Political Studies, April 1991, Vol.24(1), pp.56-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: 10.1177/0010414091024001003

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Social, Political, and Economic Progress: A Cross-Cultural Analysis

Grove, D. John

Comparative Political Studies, October 1980, Vol.13(3), pp.357-378 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: 10.1177/001041408001300306

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Restructuring the Cultural Division of Labor in Malaysia and Sri Lanka

Grove, D. John

Comparative Political Studies, July 1986, Vol.19(2), pp.179-199 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: 10.1177/0010414086019002001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Grove, D.J.
  2. Grove, D
  3. Grove, D. John
  4. Grove, Dj

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...