skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1971đến1985 xóa Chủ đề: Mothers xóa Tác giả/ người sáng tác: Grossman, Allyson xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Working mothers and their children

Grossman, Allyson Sherman

Monthly Labor Review, 1 May 1981, Vol.104(5), pp.49-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00981818 ; E-ISSN: 19374658

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

More than half of all children have working mothers

Grossman, Allyson Sherman

Monthly Labor Review, 1 February 1982, Vol.105(2), pp.41-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00981818 ; E-ISSN: 19374658

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Labor force activity of women receiving child support or alimony

Grossman, Allyson Sherman ; Hayghe, Howard

Monthly Labor Review, 1 November 1982, Vol.105(11), pp.39-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00981818 ; E-ISSN: 19374658

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Almost half of all children have mothers in the labor force

Grossman, Allyson Sherman

Monthly Labor Review, 1 June 1977, Vol.100(6), pp.41-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00981818 ; E-ISSN: 19374658

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...