skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematics xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Biology xóa Nhan đề tạp chí: Journal Of Mathematical Biology xóa Tác giả/ người sáng tác: Grognard, Frédéric xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Augmentative biocontrol when natural enemies are subject to Allee effects

Bajeux, Nicolas ; Grognard, Frédéric ; Mailleret, Ludovic

Journal of Mathematical Biology, 2017, Vol.74(7), pp.1561-1587 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0303-6812 ; E-ISSN: 1432-1416 ; DOI: 10.1007/s00285-016-1063-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Competition between phytoplankton and bacteria: exclusion and coexistence

Grognard, Frédéric ; Masci, Pierre ; Benoît, Eric ; Bernard, Olivier

Journal of Mathematical Biology, 2015, Vol.70(5), pp.959-1006 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0303-6812 ; E-ISSN: 1432-1416 ; DOI: 10.1007/s00285-014-0783-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Grognard, F
  2. Grognard, Frederic
  3. Grognard, Frédéric
  4. Benoit, E
  5. Bajeux, N

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...