skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Minorities xóa Tác giả/ người sáng tác: Grofman, Bernard xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Throwing Darts at Double Regression—and Missing the Target

Grofman, Bernard

Social Science Quarterly, 1 September 1993, Vol.74(3), pp.480-487 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00384941 ; E-ISSN: 15406237

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Drawing effective minority districts: a conceptual framework and some empirical evidence.(Democracy in a New America)

Grofman, Bernard ; Handley, Lisa ; Lublin, David

North Carolina Law Review, June, 2001, Vol.79(5), p.1383-1430 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-2524

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority voting equality: the 65 percent rule in theory and practice

Brace, Kimball ; Grofman, Bernard ; Handley, Lisa R. ; Niemi, Richard G.

Law & Policy, Jan, 1988, Vol.10(1), p.43-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0265-8240

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling the dropoff between minority population share and the size of the minority electorate in situations of differential voter eligibility across groups

Grofman, Bernard ; Reynolds, Andrew

Electoral Studies, 1996, Vol.15(2), pp.255-261 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-3794 ; DOI: 10.1016/0261-3794(95)00007-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Minority Representation and the Quest for Voting Equality
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Representation and the Quest for Voting Equality

Grofman, Bernard ;Handley, Lisa ;Niemi, Richard G.;

ISBN: 9780521391283 ; ISBN: 9780521477642 ; ISBN: 0521391288 ; ISBN: 0521477646 ; E-ISBN: 9780511664090 ; E-ISBN: 0511664095 ; DOI: 10.1017/CBO9780511664090

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do We Still Need the VRA: In a Word "YES."

Lublin, David ; Brunell, Thomas ; Grofman, Bernard ; Handley, Lisa

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

W(h)ither the Voting Rights Act after Shaw v. Reno: advancing to the past? (The Voting Rights Act After Shaw v. Reno)

Mcclain, Paula D. ; Stewart, Joseph, Jr.

PS: Political Science & Politics, March, 1995, Vol.28(1), p.24(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MINORITY POPULATION PROPORTION AND BLACK AND HISPANIC CONGRESSIONAL SUCCESS IN THE 1970s AND 1980s

Grofman, Bernard ; Handley, Lisa

American Politics Research, October 1989, Vol.17(4), pp.436-445 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1532-673X ; E-ISSN: 1552-3373 ; DOI: 10.1177/004478089017004006

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Power of Ideologically Concentrated Minorities

Merrill, Samuel ; Grofman, Bernard ; Brunell, Thomas ; Koetzle, William

Journal of Theoretical Politics, January 1999, Vol.11(1), pp.57-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0951-6298 ; E-ISSN: 1460-3667 ; DOI: 10.1177/0951692899011001003

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Representation and the Quest for Voting Equality

Swain, Carol M.

American Political Science Review, Dec, 1993, Vol.87(4), p.1025(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1989  (1)
 2. 1989đến1991  (1)
 3. 1992đến1992  (1)
 4. 1993đến1995  (3)
 5. Sau 1995  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (8)
 2. Bình xét khoa học  (1)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Grofman, Bernard
 2. Handley, Lisa
 3. Grofman, B
 4. Niemi, Richard
 5. Niemi, Richard G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...