skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: History xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Cơ sở dữ liệu: SciELO Colombia xóa Tác giả/ người sáng tác: Grinchpun, Boris Matías xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La "Auténtica Democracia". Una trama del nacionalismo argentino en los años 30 y 40

Grinchpun, Boris Matías

Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, 01 July 2014, Vol.41(2), pp.191-294 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0120-2456 ; DOI: 10.15446/achsc.v41n2.48786

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Grinchpun, Boris Matías

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...