skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Neo-Liberalism xóa Ngôn ngữ: English xóa Năm xuất bản: 2009đến2014 xóa Tác giả/ người sáng tác: Griffin, Christine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ‘pleasure citizen’: Analyzing partying as a form of social and political participation

Riley, Sarah ; More, Yvette ; Griffin, Christine

Young, February 2010, Vol.18(1), pp.33-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1103-3088 ; E-ISSN: 1741-3222 ; DOI: 10.1177/110330880901800104

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turn on, tune in, but don’t drop out: The impact of neo-liberalism on magic mushroom users’ (in)ability to imagine collectivist social worlds

Riley, Sarah ; Thompson, James ; Griffin, Christine

International Journal of Drug Policy, 2010, Vol.21(6), pp.445-451 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0955-3959 ; E-ISSN: 1873-4758 ; DOI: 10.1016/j.drugpo.2010.07.001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...