skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Grewal Mohinder S xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Global positioning systems, inertial navigation, and integration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global positioning systems, inertial navigation, and integration

Grewal Mohinder S.; Weill Lawrence R; Andrews Angus P

New York : John Wiley, c2001. - (G109.5 .G74 2001) - ISBN047135032X (cloth : alk. paper)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and apparatus for wide area augmentation system having L1/L5 bias estimation

Hsu PO-Hsin ; Cheung Laura A ; Grewal Mohinder S

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and apparatus for wide area augmentation system having GEO uplink subsystem with enhanced clock steering

Hsu PO-Hsin ; Grewal Mohinder S

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and apparatus for wide area augmentation system having GEO uplink subsystem with enhanced clock steering

Hsu PO-Hsin ; Grewal Mohinder S

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and apparatus for wide area augmentation system having L1/L5 bias estimation

Hsu PO-Hsin ; Cheung Laura A ; Grewal Mohinder S

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Trong mục lục thư viện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Grewal Mohinder S
  2. Hsu PO-Hsin
  3. Cheung Laura A
  4. Weill Lawrence R
  5. Andrews Angus P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...