skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Holden, Constance xóa Năm xuất bản: 1991đến2004 xóa Chủ đề: Humans xóa Tác giả/ người sáng tác: Gretchen Vogel xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bush Squeezes Between the Lines on Stem Cells.(not all stem cell lines common knowledge)

Vogel, Gretchen

Science, August 17, 2001, Vol.293(5533), p.1242 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...