skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Mathematical Models xóa Tác giả/ người sáng tác: Mesinger, Andrei xóa Tác giả/ người sáng tác: Greig, Bradley xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emulating Simulations of Cosmic Dawn for 21cm Power Spectrum Constraints on Cosmology, Reionization, and X-ray Heating

Kern, Nicholas ; Liu, Adrian ; Parsons, Aaron ; Mesinger, Andrei ; Greig, Bradley; Greig, Bradley (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 24, 2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.3847/1538-4357/aa8bb4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Results from EDGES High-Band: II. Constraints on Parameters of Early Galaxies

Monsalve, Raul ; Greig, Bradley ; Bowman, Judd ; Mesinger, Andrei ; Rogers, Alan ; Mozdzen, Thomas ; Kern, Nicholas ; Mahesh, Nivedita; Mahesh, Nivedita (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 20, 2018 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.3847/1538-4357/aace54

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constraints on the temperature of the intergalactic medium at z=8.4 with 21-cm observations

Greig, Bradley ; Mesinger, Andrei ; Pober, Jonathan C.

Arxiv ID: 1509.02158

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

21CMMC: an MCMC analysis tool enabling astrophysical parameter studies of the cosmic 21 cm signal

Greig, Bradley ; Mesinger, Andrei

Arxiv ID: 1501.06576

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Global History of Reionisation

Greig, Bradley ; Mesinger, Andrei

Arxiv ID: 1605.05374

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Properties of reionization-era galaxies from JWST luminosity functions and 21-cm interferometry

Park, Jaehong ; Gillet, Nicolas ; Mesinger, Andrei ; Greig, Bradley; Greig, Bradley (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 3, 2019

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mesinger, Andrei
  2. Greig, Bradley
  3. Greig, B
  4. Mesinger, A
  5. Kern, N.S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...