skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Applied Physics Letters xóa Tác giả/ người sáng tác: Greffet, Jean-Jacques xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Graphene optical-to-thermal converter

Manjavacas, Alejandro ; Thongrattanasiri, Sukosin ; Greffet, Jean-Jacques ; Garcia De Abajo, F.G

Applied Physics Letters, 2014, Vol.105(21), p.211102 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6951 ; E-ISSN: 1077-3118 ; DOI: 10.1063/1.4902429

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High efficiency quasi-monochromatic infrared emitter

Brucoli, Giovanni ; Bouchon, Patrick ; Haïdar, Riad ; Besbes, Mondher ; Benisty, Henri ; Greffet, Jean-Jacques

Applied Physics Letters, 2014, Vol.104(8), p.081101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6951 ; E-ISSN: 1077-3118 ; DOI: 10.1063/1.4866342

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Infuence of a depletion layer on localized surface waves in doped semiconductor nanostructures

Vassant, Simon ; Pardo, Fabrice ; Bouchon, Patrick ; Haïdar, Riad ; Marquier, François ; Greffet, Jean-Jacques ; Pelouard, Jean-Luc

Applied Physics Letters, 2012, Vol.100, p.091103 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6951 ; E-ISSN: 1077-3118 ; DOI: 10.1063/1.3689747

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrical modulation of emissivity

Vassant, Simon ; Moldovan Doyen, Ioana Cristina ; Marquier, François ; Pardo, F ; Gennser, Ulf ; Cavanna, Antonella ; Pelouard, Jean-Luc ; Greffet, Jean-Jacques

Applied Physics Letters, 2013, Vol.102(8), p.081125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6951 ; E-ISSN: 1077-3118 ; DOI: 10.1063/1.4793650

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A hybrid plasmonic semiconductor laser

Costantini, Daniele ; Greusard, Léo ; Bousseksou, Adel ; De Wilde, Yannick ; Habert, Benjamin ; Marquier, François ; Greffet, Jean-Jacques ; Lelarge, F ; Decobert, J ; Duan, Guang-Hua ; Colombelli, Raffaele

Applied Physics Letters, 2013, Vol.102(10), p.101106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6951 ; E-ISSN: 1077-3118 ; DOI: 10.1063/1.4794175

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tailoring GaAs teraHertz radiative properties with surface phonons polaritons

Vassant, Simon ; Marquier, François ; Greffet, Jean-Jacques ; Pardo, Fabrice ; Pelouard, Jean-Luc

Applied Physics Letters, 18 October 2010, Vol.97(16), p.161101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6951 ; E-ISSN: 1077-3118 ; DOI: 10.1063/1.3497645

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microscopic model of IR properties of MgO nanoparticles : size effects

Chalopin, Yann ; Dammak, Hichem ; Hayoun, Marc ; Besbes, Mondher ; Greffet, Jean-Jacques

Applied Physics Letters, 11 June 2012, Vol.100(24) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6951 ; E-ISSN: 1077-3118 ; DOI: 10.1063/1.4729384

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced absorption by nanostructured silicon

Bandiera, S ; Jacob, D ; Muller, T ; Marquier, François ; Laroche, Marine ; Greffet, Jean-Jacques

Applied Physics Letters, 10 November 2008, Vol.93(19), p.193103 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6951 ; E-ISSN: 1077-3118 ; DOI: 10.1063/1.3021480

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radiative heat transfer at nanoscale mediated by surface plasmons for highly doped silicon

Rousseau, Emmanuel ; Laroche, Marine ; Greffet, Jean-Jacques

Applied Physics Letters, 10 December 2009, Vol.95, p.231913 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6951 ; E-ISSN: 1077-3118 ; DOI: 10.1063/1.3271681

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radiative heat transfer between metallic nanoparticles

Chapuis, Pierre-Olivier ; Laroche, Marine ; Volz, Sebastian ; Greffet, Jean-Jacques

Applied Physics Letters, 20 May 2008, Vol.92(20), p.201906 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6951 ; E-ISSN: 1077-3118 ; DOI: 10.1063/1.2931062

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Greffet, Jean-Jacques
  2. Greffet, J.-J.
  3. Greffet, Jj
  4. Marquier, François
  5. Marquier, F.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...