skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Brill Online xóa Tác giả/ người sáng tác: Greer, Steven xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Theory of Interpretation of the European Convention on Human Rights (Book Review)

Greer, Steven

International Journal on Minority and Group Rights, 1 January 2009, Vol.16(3), pp.503-505 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13854879 ; E-ISSN: 15718115

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Greer, Steven

theo chủ đề:

  1. Government
  2. Law
  3. Human Rights

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...