skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Greenstein, Shane xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobile Computing: The Next Platform Rivalry

Bresnahan, Timothy ; Greenstein, Shane

The American Economic Review, May 2014, Vol.104(5), pp.475-480 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028282 ; E-ISSN: 19447981 ; DOI: 10.1257/aer.104.5.475

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Internet and Local Wages: A Puzzle

Forman, Chris ; Goldfarb, Avi ; Greenstein, Shane

The American Economic Review, Feb 2012, Vol.102(1), pp.556-575 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028282 ; E-ISSN: 19447981 ; DOI: 10.1257/aer.102.1.556

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Net Neutrality: A Fast Lane to Understanding the Trade-offs

Greenstein, Shane ; Peitz, Martin ; Valletti, Tommaso ; Greenstein, Shane ; Peitz, Martin ; Valletti, Tommaso

The Journal of Economic Perspectives, Spring 2016, Vol.30(2), pp.127-150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08953309 ; E-ISSN: 19447965 ; DOI: 10.1257/jep.30.2.127

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Universal access and local Internet markets in the US

Downes, Tom ; Greenstein, Shane

Research Policy, Sep 2002, Vol.31(7), pp.1035-1052 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00487333 ; E-ISSN: 18737625

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring the Broadband Bonus in Thirty OECD Countries

Greenstein, Shane ; Mcdevitt, Ryan

OECD Digital Economy Papers, Apr 19, 2012, Issue 197, pp.1,3,5-22

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The need for speed in emerging communications markets: Upgrades to advanced technology at Internet Service Providers

Augereau, Angelique ; Greenstein, Shane

International Journal of Industrial Organization, Jul 2001, Vol.19(7), pp.1085-1102 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01677187 ; E-ISSN: 18737986

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Commercialization of Information Infrastructure as Technological Mediation: The Internet Access Market

Greenstein, Shane

Information Systems Frontiers, Apr 2000, Vol.1(4), pp.329-348 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13873326

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2001  (1)
  2. 2001đến2001  (1)
  3. 2002đến2011  (1)
  4. 2012đến2014  (3)
  5. Sau 2014  (1)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...