skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: N - Fine arts. xóa Tác giả/ người sáng tác: Gray Charles M xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The economics of art and culture : an American perspective
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The economics of art and culture : an American perspective

Heilbrun James.; Gray Charles M

Cambridge [England] ; New York : Cambridge University Press, 1993 - (338.4 HEI 1993) - ISBN0521419913;ISBN0521422124 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gray Charles M
  2. Heilbrun James

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...