skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Ngôn ngữ: Italian xóa Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Tác giả/ người sáng tác: Grattan-Guinness, I. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A.N. Whitehead and Bertrand Russell, principia mathematica, first edition (1910–1913)-Chapter 61
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A.N. Whitehead and Bertrand Russell, principia mathematica, first edition (1910–1913)-Chapter 61

Grattan-Guinness, I.

Landmark Writings in Western Mathematics 1640-1940, Chapter 61, pp.784-794

ISBN: 978-0-444-50871-3 ; DOI: 10.1016/B978-044450871-3/50142-X

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Grattan-Guinness, I.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...