skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Grainger, Karen P xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews

Travers, Max

Discourse & Society, July 1999, Vol.10(3), pp.442-444 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0957-9265 ; E-ISSN: 1460-3624 ; DOI: 10.1177/0957926599010003009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. O'Neill, Brian
  2. Grainger, Karen P
  3. Travers, Max
  4. Marty, Debian
  5. Bodwell, Mary Buchinger

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...