skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Graf,Hans-Ludwig,DD xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES BESCHICHTETEN IMPLANTATS

Kampfrath,Gerit,DD ; Hamann,Claus,DD ; Hampel,Horst,DD ; Knoefler,Wolfgang,DD ; Graf,Hans-Ludwig,DD ; Bethmann,Wolfgang,DD

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BESCHICHTETES IMPLANTAT

Kurze,Peter,DD ; Krysmann,Waldemar,DD ; Marx,Guenter,DD ; Knoefler,Wolfram,DD ; Graf,Hans-Ludwig,DD ; Hampel,Horst,DD

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AKTIVES IMPLANTAT

Kurze,Peter,DD ; Krysmann,Waldemar,DD ; Knoefler,Wolfram,DD ; Graf,Hans-Ludwig,DD ; Bethmann,Wolfgang,DD ; Hampel,Horst,DD

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...