skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Govindjee, Sanjay xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computational aspects of one-dimensional shape memory alloy modeling with phase diagrams

Govindjee, Sanjay ; Kasper, Eric P

Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 1999, Vol.171(3), pp.309-326 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-7825 ; E-ISSN: 1879-2138 ; DOI: 10.1016/S0045-7825(98)00213-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Govindjee, S
  2. Kasper, Eric
  3. Kasper, Eric P
  4. Govindjee, Sanjay
  5. Kasper, Ep

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...