skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Ngôn ngữ: Italian xóa Ngôn ngữ: Russian xóa Tác giả/ người sáng tác: Govedich, Fredric R. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Annelida-13:Euhirudinea and acanthobdellidae
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annelida-13:Euhirudinea and acanthobdellidae

Davies, Ronald W. ; Govedich, Fredric R.

Ecology and Classification of North American Freshwater Invertebrates, Chapter 13, pp.465-504

ISBN: 978-0-12-690647-9 ; DOI: 10.1016/B978-012690647-9/50014-4

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Govedich, Fredric R.
  2. Davies, Ronald W.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...