skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematics xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Biology xóa Nhan đề tạp chí: Bulletin of mathematical biology xóa Tác giả/ người sáng tác: Gouzé, Jean-Luc xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Probabilistic approach for predicting periodic orbits in piecewise affine differential models

Chaves, Madalena ; Farcot, Etienne ; Gouzé, Jean-Luc; Godin, Christophe (Editor)

Bulletin of Mathematical Biology, 2013, Vol.75(6), pp.967-987 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-8240 ; E-ISSN: 1522-9602 ; DOI: 10.1007/s11538-012-9773-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of Intrapredatory Interferences on Impulsive Biological Control Efficiency

Nundloll, Sapna ; Mailleret, Ludovic ; Grognard, Frédéric; Gouzé, Jean-Luc (Editor)

Bulletin of Mathematical Biology, 2010, Vol.72(8), pp.2113-2138 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-8240 ; E-ISSN: 1522-9602 ; DOI: 10.1007/s11538-010-9531-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reduction and stability analysis of a transcription-translation model of RNA polymerase

Belgacem, Ismail ; Casagranda, Stefano ; Grac, Edith ; Ropers, Delphine ; Gouzé, Jean-Luc; Gouzé, Jean-Luc (Editor)

Bulletin of Mathematical Biology, 2018, Vol.80(2), pp.294-318 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-8240 ; E-ISSN: 1522-9602 ; DOI: 10.1007/s11538-017-0372-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mate Limitation in Fungal Plant Parasites Can Lead to Cyclic Epidemics in Perennial Host Populations

Ravigné, Virginie ; Lemesle, Valérie ; Walter, Alicia A ; Mailleret, Ludovic ; Hamelin, Frédéric Marie; Gouzé, Jean-Luc (Editor)

Bulletin of Mathematical Biology, 2017, Vol.73(3), pp.1-447 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-8240 ; E-ISSN: 1522-9602 ; DOI: 10.1007/s11538-016-0240-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gouzé, Jean-Luc
  2. Mailleret, Ludovic
  3. Mailleret, L
  4. Ravigné, Virginie
  5. Nundloll, Sapna

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...