skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Nhan đề tạp chí: American Historical Review xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa Tác giả/ người sáng tác: Gould, William xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two Men and Music: Nationalism in the Making of an Indian Classical Tradition.(Book review)

Gould, William

American Historical Review, Oct, 2006, Vol.111(4), p.1156(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762

Toàn văn sẵn có

2
Hindu Nationalism and the Language of Politics in Late Colonial India. (Cambridge Studies in Indian History and Society, number 11.) (Book Review)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hindu Nationalism and the Language of Politics in Late Colonial India. (Cambridge Studies in Indian History and Society, number 11.) (Book Review)

Israel, Milton

The American Historical Review June 2005, Vol.110(3), pp.777-778 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239 ; DOI: 10.1086/ahr.110.3.777

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

J B. . New York: Oxford University Press. 2005. Pp. xvi, 338. $19.95

Mcleod, John

The American Historical Review, 2006, Vol. 111(4), pp.1156-1157 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1086/ahr.111.4.1156-a

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clothing Gandhi's Nation: Homespun and Modern India

Gould, William

The American Historical Review, Vol.113(2), p.480 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gould, William
  2. William Gould
  3. Trivedi, Lisa
  4. Bakhle, Janaki
  5. Mcleod, John

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...