skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: History xóa Tác giả/ người sáng tác: Gould, William xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Congress radicals and Hindu Militancy: Sampurnanand and Purushottam Das Tandon in the politics of the United Provinces, 1930-1947

Gould, William

Modern Asian Studies, Jul 2002, Vol.36, pp.619-655 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026749X ; E-ISSN: 14698099 ; DOI: 10.1017/S0026749X02003049

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The U. P. Congress and 'Hindu Unity': Untouchables and the Minority Question in the 1930s

Gould, William

Modern Asian Studies, Oct 2005, Vol.39, pp.845-860 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026749X ; E-ISSN: 14698099 ; DOI: 10.1017/S0026749X05002003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gould, William
  2. Gould, W

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...