skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Gottlieb, Jacqueline xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neuronal correlates of the set-size effect in monkey lateral intraparietal area

Balan, Puiu F. ; Oristaglio, Jeff ; Schneider, David M. ; Gottlieb, Jacqueline

Pl o S Biology, July, 2008, Vol.6(7), p.1443(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1544-9173

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neuronal Correlates of the Set-Size Effect in Monkey Lateral Intraparietal Area (Set-Size Effects in LIP)

Balan, Puiu F ; Oristaglio, Jeff ; Schneider, David M ; Gottlieb, Jacqueline; Ungerleider, Leslie (Academic Editor)

PLoS Biology, 2008, Vol.6(7), p.e158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1544-9173 ; E-ISSN: 1545-7885 ; DOI: 10.1371/journal.pbio.0060158

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration of visuospatial and effector information during symbolically cued limb movements in monkey lateral intraparietal area

Oristaglio, Jeff ; Schneider, David M ; Balan, Puiu F ; Gottlieb, Jacqueline

The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 09 August 2006, Vol.26(32), pp.8310-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1529-2401 ; PMID: 16899726 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Oristaglio, Jeff
  2. Schneider, David M.
  3. Gottlieb, Jacqueline
  4. Balan, Puiu F.
  5. Balan, Pf

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...