skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Ngôn ngữ: Icelandic xóa Tác giả/ người sáng tác: Gottfredsson, M xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fjölónaemir berklar á Islandi--tilfellaröd og yfirlit.
Multidrug resistant tuberculosis in Iceland--case series and review of the literature

Asgeirsson, Hilmir ; Blöndal, Kai ; Blöndal, Thorsteinn ; Gottfredsson, Magnús

Laeknabladid, 2009, Vol.95(7-8), pp.499-507 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-7213 ; PMID: 19553708 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Blondal, K
  2. Asgeirsson, H
  3. Gottfredsson, Magnús
  4. Blöndal, Thorsteinn
  5. Blondal, P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...