skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: American Heart Journal xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tác giả/ người sáng tác: Gottdiener, J xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Limitations of cough in maintaining blood flow during asystole: assessment by two-dimensional and Doppler echocardiography

Cohen, A ; Gottdiener, J ; Wish, M ; Fletcher, R

American heart journal, September 1989, Vol.118(3), pp.474-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8703 ; PMID: 2672754 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of diuretic therapy on ventricular arrhythmias in hypertensive patients with or without left ventricular hypertrophy

Papademetriou, V ; Price, M ; Notargiacomo, A ; Gottdiener, J ; Fletcher, R D ; Freis, E D

American heart journal, September 1985, Vol.110(3), pp.595-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8703 ; PMID: 2412429 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gottdiener, John
  2. Gottdiener, J.
  3. Papademetriou, V
  4. Fletcher, R.
  5. Freis, Edward D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...