skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Language Policy xóa Tác giả/ người sáng tác: Gorter, Durk xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing a Policy for Teaching a Minority Language: The Case of Frisian

Gorter, Durk

Current Issues in Language Planning, 01 November 2008, Vol.9(4), p.501-520 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1466-4208 ; E-ISSN: 1747-7506 ; DOI: 10.1080/14664200802364996

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The diversity of multilingualism in education

Cenoz, Jasone ; Gorter, Durk

International Journal of the Sociology of Language, 2010, Vol.2010(205), pp.37-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-2516 ; E-ISSN: 1613-3668 ; DOI: 10.1515/ijsl.2010.038

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority language researchers and their role in policy development

Gorter, Durk

Language, Culture and Curriculum, 01 March 2012, Vol.25(1), p.89-102 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0790-8318 ; E-ISSN: 1747-7573 ; DOI: 10.1080/07908318.2011.653060

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multilingual professionals in internationally operating companies: tensions in their linguistic repertoire?

Van Der Worp, Karin ; Cenoz, Jasone ; Gorter, Durk

Multilingua, 2018, Vol.37(4), pp.353-375 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-8507 ; E-ISSN: 1613-3684 ; DOI: 10.1515/multi-2017-0074

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language education policy and multilingual assessment

Gorter, Durk ; Cenoz, Jasone

Language and Education, 04 May 2017, Vol.31(3), p.231-248 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0782 ; E-ISSN: 1747-7581 ; DOI: 10.1080/09500782.2016.1261892

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gorter, Durk
  2. Gorter, D
  3. Cenoz, J.
  4. Cenoz, Jasone
  5. Van Der Worp, Karin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...