skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Gorry, Conner xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lowering Infant Mortality in Cuba: Fernando Domínguez MD PhD

Gorry, Conner

MEDICC Review, 01 March 2015, Vol.17(1), pp.11-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1555-7960 ; E-ISSN: 1527-3172

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CKDu ravages the Salvadoran countryside

MA, Conner Gorry

MEDICC Review, 01 April 2014, Vol.16(2), pp.05-09 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1555-7960 ; E-ISSN: 1527-3172

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Primary care forward: raising the profile of Cuba's nursing profession

Gorry, Conner

MEDICC Review, 01 April 2013, Vol.15(2), pp.5-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1555-7960 ; E-ISSN: 1527-3172

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cuba's Latin American medical school: can socially-accountable medical education make a difference?

Conner Gorry, MA

MEDICC Review, 01 July 2012, Vol.14(3), pp.05-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1555-7960 ; E-ISSN: 1527-3172 ; DOI: 10.1590/S1555-79602012000300002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sounding the alarm on Chronic Kidney Disease in farming communities: María Isabel Rodríguez MD. Minister of Health, El Salvador

Gorry, Conner

MEDICC Review, 01 July 2013, Vol.15(3), pp.8-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1555-7960 ; E-ISSN: 1527-3172

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Autism Spectrum Disorder in Cuba: Comprehensive & Coordinated Response

Gorry, Conner

MEDICC Review, 01 July 2017, Vol.19(2-3), pp.5-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1555-7960 ; E-ISSN: 1527-3172 ; DOI: 10.1590/medicc.2017.1902030003

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immunodiagnostics: the convergence of biotech and public health

Sánchez Gutiérrez, Aramís ; Gorry, Conner

MEDICC Review, 01 January 2013, Vol.15(1), pp.7-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1555-7960 ; E-ISSN: 1527-3172 ; DOI: 10.1590/S1555-79602013000100003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Therapeutic clowns bring joy to Cuban patients

Gorry, Conner

MEDICC Review, 01 October 2013, Vol.15(4), pp.15-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1555-7960 ; E-ISSN: 1527-3172

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cuba Confronts Zika: All Hands on Deck

Gorry, Conner

MEDICC Review, 01 April 2016, Vol.18(1-2), pp.6-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1555-7960 ; E-ISSN: 1527-3172 ; DOI: 10.1590/MEDICC.2016.181200004

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cuban maternity homes: a model to address at-risk pregnancy

MA, Conner Gorry

MEDICC Review, 01 July 2011, Vol.13(3), pp.12-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1555-7960 ; E-ISSN: 1527-3172 ; DOI: 10.1590/S1555-79602011000300004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making Travel to Cuba Work for Health and Sustainable Development

Gorry, Conner

MEDICC Review, 01 March 2017, Vol.19(1), pp.48-48 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1555-7960 ; E-ISSN: 1527-3172 ; DOI: 10.1590/medicc.2017.190100011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Approaches to Climate Change & Health in Cuba: Guillermo Mesa MD MPhil, Director, Disasters & Health, National School of Public Health Paulo Ortiz MS PhD, Senior Researcher, Climate Center, Cuban Meteorology Institute

Gorry, Conner

MEDICC Review, 01 April 2015, Vol.17(2), pp.6-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1555-7960 ; E-ISSN: 1527-3172

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cuba's human breast milk banks

Gorry, Conner

MEDICC Review, 01 March 2014, Vol.16(1), pp.12-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1555-7960 ; E-ISSN: 1527-3172

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ABCs of Clinical Trials in Cuba

Gorry, Conner

MEDICC Review, 01 July 2016, Vol.18(3), pp.9-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1555-7960 ; E-ISSN: 1527-3172 ; DOI: 10.1590/MEDICC.2016.18300005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cuba’s Family Doctor-and-Nurse Teams: A Day in the Life

Gorry, Conner

MEDICC Review, 01 March 2017, Vol.19(1), pp.6-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1555-7960 ; E-ISSN: 1527-3172 ; DOI: 10.1590/medicc.2017.190100004

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Community mental health services in Cuba

Gorry, Conner

MEDICC Review, 01 October 2013, Vol.15(4), pp.11-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1555-7960 ; E-ISSN: 1527-3172

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science, Passion & Compassion vs. Cancer: Tania Crombet MD PhD, Director of Clinical Research Molecular Immunology Center, Havana

Gorry, Conner

MEDICC Review, 01 December 2016, Vol.18(4), pp.5-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1555-7960 ; E-ISSN: 1527-3172 ; DOI: 10.1590/medicc.2016.18400003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Over the hills & far away: rural health in Cuba

Conner Gorry, MA

MEDICC Review, 01 January 2012, Vol.14(1), pp.6-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1555-7960 ; E-ISSN: 1527-3172 ; DOI: 10.1590/S1555-79602012000100002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Latin American Medical School Class of 2015: Exclusive with Cuban-trained US Graduates

Gorry, Conner

MEDICC Review, 01 September 2015, Vol.17(3), pp.7-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1555-7960 ; E-ISSN: 1527-3172

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2012  (1)
 2. 2012đến2012  (2)
 3. 2013đến2013  (5)
 4. 2014đến2015  (5)
 5. Sau 2015  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gorry, Conner
 2. Gorry, C.
 3. MA, Conner Gorry
 4. Conner Gorry, MA
 5. Tam, Tammy W

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...