skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Chinese xóa Nhan đề tạp chí: International Journal of the History of Sport xóa Tác giả/ người sáng tác: Gorman, Daniel xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Amateurism, Imperialism, Internationalism and the First British Empire Games

Gorman, Daniel

The International Journal of the History of Sport, 01 March 2010, Vol.27(4), pp.611-634 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-3367 ; E-ISSN: 1743-9035 ; DOI: 10.1080/09523361003599938

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gorman, D.
  2. Gorman, Daniel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...