skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Accounting & Tax xóa Cơ sở dữ liệu: Palgrave Macmillan (IngentaConnect) xóa Chủ đề: Airlines xóa Tác giả/ người sáng tác: Gorin, T. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Incorporating cancel and rebook behavior in revenue management optimization

Gorin, Thomas ; Walczak, Darius ; Bartke, Philipp ; Friedemann, Martin;; Gorin, Thomas ; Walczak, Darius ; Bartke, Philipp ; Friedemann, Martin

Journal of revenue and pricing management, 2012, Vol.11(6), pp. 645-660 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1476-6930

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...