skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Goodrich Michael T xóa Số tài nguyên sẵn có: Trong mục lục thư viện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Data structures and algorithms in Java
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data structures and algorithms in Java

Goodrich Michael T.; Tamassia Roberto

New York : John Wiley, c2001. - (005.7 GOO 2001) - ISBN0471383678 (cloth : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Data structures and algorithms in C++
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data structures and algorithms in C++

Goodrich Michael T.; Tamassia Roberto; Mount David M

Hoboken, N.J. : Wiley, c2011. - (005.1 GOO 2011) - ISBN9780470383278 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Goodrich Michael T
  2. Tamassia Roberto
  3. Mount David M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...