skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: American Political Science Review xóa Tác giả/ người sáng tác: Goodin, Robert E. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploitation

Goodin, Robert

The American Political Science Review, Vol.91(3), pp.733-734 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy, Risk, and Community: Technological Hazards and the Evolution of Liberalism.(Review)

Goodin, Robert E.

American Political Science Review, Sept, 1999, Vol.93(3), p.702 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Goodin, Robert E.
  2. Goodin, Robert
  3. Robert E. Goodin
  4. Wertheimer, Alan
  5. Hiskes, Richard

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...