skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Liver xóa Tác giả/ người sáng tác: Gonzalez, J xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hepatic disposition of organic anions in rats infested with Fasciola hepatica

Gonzalez, P ; Tuñon, M.J ; Lopez, P ; Diez, N ; Gonzalez, J

Experimental Parasitology, 1991, Vol.73(4), pp.396-402 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4894 ; E-ISSN: 1090-2449 ; DOI: 10.1016/0014-4894(91)90063-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of experimental cirrhosis on cholephilic dye metabolism and excretion in the rat

Lopez, P ; De Lamo, M ; Gonzalez, P ; Tuñon, M J ; Gonzalez, J

Biochemical pharmacology, 15 July 1991, Vol.42(3), pp.704-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-2952 ; PMID: 1859474 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hepatic transport of bilirubin in rats with streptozotocin-induced diabetes

Tuñon, M J ; Gonzalez, P ; Garcia-Pardo, L A ; Gonzalez, J

Journal of hepatology, July 1991, Vol.13(1), pp.71-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-8278 ; PMID: 1833441 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...