skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Cơ sở dữ liệu: Dialnet xóa Tác giả/ người sáng tác: González T, Marco xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virus Chikungunya in Colombia, a simple matter of time?

Marco González T ; Salim Mattar V

Revista MVZ Cordoba, 01 June 2014, Vol.19(2), pp.4045-4046 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0122-0268 ; E-ISSN: 1909-0544

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Universidades colombianas. Ranking Iberoamericano SIR 2012. ¿Para donde vamos?

Salim Mattar V ; Marco González T

Revista MVZ Cordoba, 01 March 2013, Vol.18(1), pp.3257-3258 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0122-0268 ; E-ISSN: 1909-0544

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Manuscrito duplicado o redundante: conducta impropia.(EDITORIAL)(Editorial)

Gonzalez, Marco T. ; Mattar, Salim V.

Revista MVZ (Medicina Veterinaria y Zootecnia), Jan-April, 2012, Vol.17(1), p.2809(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0122-0268

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estudio seroepidemiológico del virus respiratorio sincitial bovino en el municipio de Montería, Colombia

Betancur H, César ; Rodas G, Juan ; González T, Marco

Revista MVZ Córdoba, 01 September 2011, Vol.16(3), pp.2778-2784 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0122-0268

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perosomus elumbis asociado a hidrocefalia, anomalías urogenitales y ano-rectales en un feto mular

Oviedo S, Teresa ; González T, Marco ; Oviedo P, Misael

Revista MVZ Córdoba, 01 May 2010, Vol.15(2), pp.2121-2126 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0122-0268

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indicadores bibliométricos de actividad de la revista MVZ Córdoba

Carreño, Lina M. ; Poutou Piñales, Raúl ; Mattar, Salim ; González Tous, Marco

Revista MVZ Córdoba, 2009, Vol.14(1), pp.1531-1543 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1909-0544

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estudio serologico sobre neosporosis en bovinos con problemas reproductivos en Monteria, Cordoba, Colombia.(COMUNICACION BREVE)

Oviedo S. , Teresa ; Betancur H. , Cesar ; Mestra P. , Alberto ; Gonzalez T. , Marco ; Reza G. , Lazaro ; Calonge G. , Karina

Revista MVZ (Medicina Veterinaria y Zootecnia), Jan-June, 2007, Vol.12(1), p.929(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0122-0268

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seroepidemiología de la rinotraqueitis infecciosa bovina en el municipio de Montería, Colombia

Betancur Hurtado, César ; González Tous, Marco ; Reza García, Lázaro

Revista MVZ Córdoba, 2006, Vol.11(2), pp.830-836 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1909-0544

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. González T, Marco
  2. Marco González T
  3. González Tous, Marco
  4. Gonzalez T. , Marco
  5. González, Marco

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...