skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Gomes, Samuel xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Product relationships management enabler for concurrent engineering and product lifecycle management

Demoly, Frédéric ; Dutartre, Olivier ; Yan, Xiu-Tian ; Eynard, Benoît ; Kiritsis, Dimitris ; Gomes, Samuel

Computers in Industry, September 2013, Vol.64(7), pp.833-848 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0166-3615 ; E-ISSN: 1872-6194 ; DOI: 10.1016/j.compind.2013.05.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A formal ontology-based spatiotemporal mereotopology for integrated product design and assembly sequence planning

Gruhier, Elise ; Demoly, Frédéric ; Dutartre, Olivier ; Abboudi, Said ; Gomes, Samuel

Advanced Engineering Informatics, August 2015, Vol.29(3), pp.495-512 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1474-0346 ; E-ISSN: 1873-5320 ; DOI: 10.1016/j.aei.2015.04.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A spatiotemporal information management framework for product design and assembly process planning reconciliation

Gruhier, Elise ; Demoly, Frédéric ; Gomes, Samuel

Computers in Industry, September 2017, Vol.90, pp.17-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0166-3615 ; E-ISSN: 1872-6194 ; DOI: 10.1016/j.compind.2017.04.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiple viewpoint modelling framework enabling integrated product–process design

Demoly, Frédéric ; Monticolo, Davy ; Eynard, Benoît ; Rivest, Louis ; Gomes, Samuel

International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM), 2010, Vol.4(4), pp.269-280 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1955-2513 ; E-ISSN: 1955-2505 ; DOI: 10.1007/s12008-010-0107-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geometric skeleton computation enabling concurrent product engineering and assembly sequence planning

Demoly, Frédéric ; Toussaint, Luis ; Eynard, Benoît ; Kiritsis, Dimitris ; Gomes, Samuel

Computer-Aided Design, 2011, Vol.43(12), pp.1654-1673 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4485 ; E-ISSN: 1879-2685 ; DOI: 10.1016/j.cad.2011.09.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Product relationships management enabler for concurrent engineering and product lifecycle management

Demoly, Frédéric ; Dutartre, Olivier ; Yan, Xiu-Tian ; Eynard, Benoît ; Kiritsis, Dimitris ; Gomes, Samuel

Computers in Industry, Sep 2013, p.833 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01663615 ; E-ISSN: 18726194

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A spatiotemporal information management framework for product design and assembly process planning reconciliation

Gruhier, Elise ; Demoly, Frederic ; Gomes, Samuel

Computers in Industry, 2017, Vol.90, pp.17-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0166-3615 ; E-ISSN: 1872-6194

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An assembly oriented design and optimization approach for mechatronic system engineering

Marconnet, Bertrand ; Demoly, Frédéric ; Gomes, Samuel

International Journal for Simulation and Multidisciplinary Design Optimization, 2017 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 17796288 ; E-ISSN: 1779627X ; DOI: 10.1051/smdo/2016016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gomes, Samuel
  2. Demoly, Frédéric
  3. Demoly, F
  4. Gomes, S
  5. Demoly, Frederic

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...