skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Ngôn ngữ: French xóa Nhan đề tạp chí: L'Espace politique xóa Tác giả/ người sáng tác: Gombin, Joël xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vers des convergences interdisciplinaires dans le champ des études électorales ?

Gombin, Joël ; Rivière, Jean

L’Espace Politique, 04 July 2014 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1958-5500 ; DOI: 10.4000/espacepolitique.3047

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contextualiser sans faire de l'espace un facteur autonome. La modélisation multiniveau comme lieu de rencontre entre sociologie et géographie électorales

Gombin, Joël

L’Espace Politique, 03 July 2014 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1958-5500 ; DOI: 10.4000/espacepolitique.3066

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pourquoi les Américains pauvres ne votent pas à droite, ou what's the matter with Thomas Frank ?

Gombin, Joël

L’Espace Politique, 04 July 2014 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1958-5500 ; DOI: 10.4000/espacepolitique.3111

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...