skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Goldfarb, Avi xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Search Engine Advertising: Channel Substitution When Pricing Ads to Context

Goldfarb, Avi ; Tucker, Catherine

Management Science, Mar 2011, Vol.57(3), pp.458-470 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00251909 ; E-ISSN: 15265501

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Privacy Regulation and Online Advertising

Goldfarb, Avi ; Tucker, Catherine

Management Science, Jan 2011, Vol.57(1), pp.57-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00251909 ; E-ISSN: 15265501

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Internet and Local Wages: A Puzzle

Forman, Chris ; Goldfarb, Avi ; Greenstein, Shane

The American Economic Review, Feb 2012, Vol.102(1), pp.556-575 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028282 ; E-ISSN: 19447981 ; DOI: 10.1257/aer.102.1.556

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advertising Bans and the Substitutability of Online and Offline Advertising

Goldfarb, Avi ; Tucker, Catherine

JMR, Journal of Marketing Research, Apr 2011, Vol.48(2), p.207 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222437 ; E-ISSN: 15477193

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Online Display Advertising: Targeting and Obtrusiveness

Goldfarb, Avi ; Tucker, Catherine

Marketing Science, May/Jun 2011, Vol.30(3), pp.389-404,562,564 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07322399 ; E-ISSN: 1526548X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implications of "Online Display Advertising: Targeting and Obtrusiveness"

Goldfarb, Avi ; Tucker, Catherine

Marketing Science, May/Jun 2011, Vol.30(3), pp.413-415,562,564 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07322399 ; E-ISSN: 1526548X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shifts in Privacy Concerns

Goldfarb, Avi ; Tucker, Catherine

The American Economic Review, May 2012, Vol.102(3), pp.349-353 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028282 ; E-ISSN: 19447981 ; DOI: 10.1257/aer.102.3.349

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Competition Between Local and Electronic Markets: How the Benefit of Buying Online Depends on Where You Live

Forman, Chris ; Ghose, Anindya ; Goldfarb, Avi

Management Science, Jan 2009, Vol.55(1), pp.47-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00251909 ; E-ISSN: 15265501

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Restructuring Research: Communication Costs and the Democratization of University Innovation

Agrawal, Ajay ; Goldfarb, Avi

The American Economic Review, Sep 2008, Vol.98(4), pp.1578-1590 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028282 ; E-ISSN: 19447981 ; DOI: 10.1257/aer.98.4.1578

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Is the Mobile Internet Different? Search Costs and Local Activities

Ghose, Anindya ; Goldfarb, Avi ; Han, Sang

Information Systems Research, Sep 2013, Vol.24(3), pp.613-631,878-879 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10477047 ; E-ISSN: 15265536

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How do firms make money selling digital goods online?

Lambrecht, Anja ; Goldfarb, Avi ; Bonatti, Alessandro ; Ghose, Anindya ; Goldstein, Daniel ; Lewis, Randall ; Rao, Anita ; Sahni, Navdeep ; Yao, Song

Marketing Letters, Sep 2014, Vol.25(3), pp.331-341 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09230645 ; DOI: 10.1007/s11002-014-9310-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Internet Killed Distance. Mobile Phones Brought It Back.

Goldfarb, Avi

MIT Technology Review, Jan/Feb 2014, Vol.117(1), pp.62-63

ISSN: 1099274X ; E-ISSN: 21589186

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internet adoption and usage patterns are different: Implications for the digital divide

Goldfarb, Avi ; Prince, Jeff

Information Economics and Policy, Mar 2008, Vol.20(1), p.2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01676245 ; E-ISSN: 18735975

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The (teaching) role of universities in the diffusion of the Internet

Goldfarb, Avi

International Journal of Industrial Organization, Mar 2006, Vol.24(2), pp.203-225 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01677187 ; E-ISSN: 18737986

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (13)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2008  (1)
  2. 2008đến2008  (2)
  3. 2009đến2010  (1)
  4. 2011đến2012  (7)
  5. Sau 2012  (3)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...