skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematics xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Biology xóa Nhan đề tạp chí: Journal Of Mathematical Biology xóa Tác giả/ người sáng tác: Godin, Christophe xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regulation of plant cell wall stiffness by mechanical stress: a mesoscale physical model

Oliveri, Hadrien ; Traas, Jan J ; Godin, Christophe ; Ali, Olivier

Journal of Mathematical Biology, 12 September 2018, pp.1-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0303-6812 ; E-ISSN: 1432-1416 ; DOI: 10.1007/s00285-018-1286-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. HAL (CCSd)  (1)
 2. SpringerLink  (1)
 3. OneFile (GALE)  (1)
 4. Springer (CrossRef)  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ali, Olivier
 2. Godin, Christophe
 3. Traas, J
 4. Oliveri, H
 5. Oliveri, Hadrien

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...