skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Nhan đề tạp chí: Visual Computer xóa Tác giả/ người sáng tác: Gobbetti, Enrico xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An interactive 3D medical visualization system based on a light field display

Agus, Marco ; Bettio, Fabio ; Giachetti, Andrea ; Gobbetti, Enrico ; Iglesias Guitián, José ; Marton, Fabio ; Nilsson, Jonas ; Pintore, Giovanni

The Visual Computer, 2009, Vol.25(9), pp.883-893 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-2789 ; E-ISSN: 1432-2315 ; DOI: 10.1007/s00371-009-0311-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An efficient multi-resolution framework for high quality interactive rendering of massive point clouds using multi-way kd-trees

Goswami, Prashant ; Erol, Fatih ; Mukhi, Rahul ; Pajarola, Renato ; Gobbetti, Enrico

The Visual Computer, 2013, Vol.29(1), pp.69-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-2789 ; E-ISSN: 1432-2315 ; DOI: 10.1007/s00371-012-0675-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey of semi-regular multiresolution models for interactive terrain rendering

Pajarola, Renato ; Gobbetti, Enrico

The Visual Computer, 2007, Vol.23(8), pp.583-605 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-2789 ; E-ISSN: 1432-2315 ; DOI: 10.1007/s00371-007-0163-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...