skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: BMJ open quality xóa Tác giả/ người sáng tác: Gob, Alan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

London Transfer Project: improving handover documentation from long-term care homes to hospital emergency departments

Carson, Joseph ; Gottheil, Stephanie ; Gob, Alan ; Lawson, Sherri

BMJ open quality, 2017, Vol.6(2), pp.e000024 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2399-6641 ; PMID: 29450265 Version:1 ; DOI: 10.1136/bmjoq-2017-000024

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reducing red blood cell folate testing: a case study in utilisation management

Ismail, Ola ; Chin-Yee, Ian ; Gob, Alan ; Bhayana, Vipin ; Rutledge, Angela

BMJ Open Quality, 7 March 2019, Vol.8(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2399-6641 ; DOI: 10.1136/bmjoq-2018-000531

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reducing two-unit red cell transfusions on the oncology ward: a choosing wisely initiative

Gob, Alan ; Bhalla, Anurag ; Aseltine, Laura ; Chin-Yee, Ian

BMJ Open Quality, 30 May 2019, Vol.8(2) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2399-6641 ; DOI: 10.1136/bmjoq-2018-000521

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reducing red blood cell folate testing: a case study in utilisation management

Ismail, Ola ; Chin-Yee, Ian ; Gob, Alan ; Bhayana, Vipin ; Rutledge, Angela

BMJ Open Quality, 2019, Vol.8(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2399-6641 ; DOI: 10.1136/bmjoq-2018-000531 ; PMCID: 6440601

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gob, Alan
  2. Chin-Yee, Ian
  3. Rutledge, Angela
  4. Bhayana, Vipin
  5. Ismail, Ola

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...