skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: International Conference on Intelligent User Interfaces, Proceedings IUI xóa Tác giả/ người sáng tác: Glowacka, Dorota xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

IntentStreams: Smart Parallel Search Streams for Branching Exploratory Search

Andolina, Salvatore ; Klouche, Khalil ; Peltonen, Jaakko ; Hoque, Mohammad ; Ruotsalo, Tuukka ; Cabral, Diogo ; Klami, Arto ; Głowacka, Dorota ; Floréen, Patrik ; Jacucci, Giulio

Proceedings of the 20th International Conference on intelligent user interfaces, 18 March 2015, pp.300-305

ISBN: 9781450333061 ; ISBN: 1450333060 ; DOI: 10.1145/2678025.2701401

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dealing with Concept Drift in Exploratory Search: An Interactive Bayesian Approach

Kangasrääsiö, Antti ; Chen, Yi ; Glowacka, Dorota ; Kaski, Samuel

Companion Publication of the 21st International Conference on intelligent user interfaces, 07 March 2016, pp.62-66

ISBN: 9781450341400 ; ISBN: 1450341403 ; DOI: 10.1145/2876456.2879487

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving Controllability and Predictability of Interactive Recommendation Interfaces for Exploratory Search

Kangasrääsiö, Antti ; Glowacka, Dorota ; Kaski, Samuel

Proceedings of the 20th International Conference on intelligent user interfaces, 18 March 2015, pp.247-251

ISBN: 9781450333061 ; ISBN: 1450333060 ; DOI: 10.1145/2678025.2701371

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Directing exploratory search: reinforcement learning from user interactions with keywords

Glowacka, Dorota ; Ruotsalo, Tuukka ; Konuyshkova, Ksenia ; Athukorala, Kumaripaba ; Kaski, Samuel ; Jacucci, Giulio

Proceedings of the 2013 international conference on intelligent user interfaces, 19 March 2013, pp.117-128

ISBN: 9781450319652 ; ISBN: 1450319653 ; DOI: 10.1145/2449396.2449413

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards Fine-Grained Adaptation of Exploration/Exploitation in Information Retrieval

Medlar, Alan ; Pyykkö, Joel ; Glowacka, Dorota

Proceedings of the 22nd International Conference on intelligent user interfaces, 07 March 2017, pp.623-627

ISBN: 9781450343480 ; ISBN: 1450343481 ; DOI: 10.1145/3025171.3025205

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactive Intent Modeling from Multiple Feedback Domains

Daee, Pedram ; Pyykkö, Joel ; Glowacka, Dorota ; Kaski, Samuel

Proceedings of the 21st International Conference on intelligent user interfaces, 07 March 2016, pp.71-75

ISBN: 9781450341370 ; ISBN: 1450341373 ; DOI: 10.1145/2856767.2856803

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond Relevance: Adapting Exploration/Exploitation in Information Retrieval

Athukorala, Kumaripaba ; Medlar, Alan ; Oulasvirta, Antti ; Jacucci, Giulio ; Glowacka, Dorota

Proceedings of the 21st International Conference on intelligent user interfaces, 07 March 2016, pp.359-369

ISBN: 9781450341370 ; ISBN: 1450341373 ; DOI: 10.1145/2856767.2856786

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploratory Search and Interactive Data Analytics

Glowacka, Dorota ; Milios, Evangelos ; Soto, Axel ; Paulovich, Fernando

Proceedings of the 22nd International Conference on intelligent user interfaces companion, 07 March 2017, pp.9-11

ISBN: 9781450348935 ; ISBN: 1450348939 ; DOI: 10.1145/3030024.3040246

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

OfficeHours: A System for Student Supervisor Matching through Reinforcement Learning

Gao, Yuan ; Ilves, Kalle ; Głowacka, Dorota

Proceedings of the 20th International Conference on intelligent user interfaces companion, 29 March 2015, pp.29-32

ISBN: 9781450333085 ; ISBN: 1450333087 ; DOI: 10.1145/2732158.2732189

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Glowacka, Dorota
  2. Głowacka, D.
  3. Kaski, S.
  4. Kaski, Samuel
  5. Glowacka, D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...