skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1987đến2002 xóa Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Tác giả/ người sáng tác: Glaum, Martin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finanzinstrumente und Risikomanagement: Publizitätspflichten und Anforderungen an Treasury-Informationssysteme

Glaum, Martin; Wirth, Andrea

Finanzierungen, pp. 201-227

ISSN: ; ISBN: 3-409-13957-5

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

HGB versus US-GAAP Ergebnisse einer empirischen Untersuchung zu Agency-Problemen in der Harmonisierungsdebatte

Glaum, Martin

Integration der internationalen Unternehmung, pp.325-348

ISSN: ; ISBN: 3-409-12093-9

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Glaum, Martin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...