skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Middle Aged xóa Chủ đề: Risk Factors xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Tác giả/ người sáng tác: Girijala, Raghavendra L xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sex differences in stroke: Review of current knowledge and evidence

Girijala, Raghavendra L ; Sohrabji, Farida ; Bush, Ruth L

Vascular Medicine, April 2017, Vol.22(2), pp.135-145 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1358-863X ; E-ISSN: 1477-0377 ; DOI: 10.1177/1358863X16668263

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Girijala, Rl
  2. Bush, Ruth L
  3. Girijala, Raghavendra L
  4. Bush, Rl
  5. Sohrabji, Farida

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...