skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Giorgini, Paolo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Requirements-driven deployment

Ali, Raian ; Dalpiaz, Fabiano ; Giorgini, Paolo

Software & Systems Modeling, 2014, Vol.13(1), pp.433-456 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: 10.1007/s10270-012-0255-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-objective reasoning with constrained goal models

Nguyen, Chi ; Sebastiani, Roberto ; Giorgini, Paolo ; Mylopoulos, John

Requirements Engineering, 2018, Vol.23(2), pp.189-225 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0947-3602 ; E-ISSN: 1432-010X ; DOI: 10.1007/s00766-016-0263-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive socio-technical systems: a requirements-based approach

Dalpiaz, Fabiano ; Giorgini, Paolo ; Mylopoulos, John

Requirements Engineering, 2013, Vol.18(1), pp.1-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0947-3602 ; E-ISSN: 1432-010X ; DOI: 10.1007/s00766-011-0132-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of information quality requirements in business processes, revisited

Gharib, Mohamad ; Giorgini, Paolo ; Mylopoulos, John

Requirements Engineering, 2018, Vol.23(2), pp.227-249 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0947-3602 ; E-ISSN: 1432-010X ; DOI: 10.1007/s00766-016-0264-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reasoning with contextual requirements: Detecting inconsistency and conflicts

Ali, Raian ; Dalpiaz, Fabiano ; Giorgini, Paolo

Information and Software Technology, January 2013, Vol.55(1), pp.35-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-5849 ; DOI: 10.1016/j.infsof.2012.06.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

PACAS: A Gamified Platform for Participatory Change Management in ATM Systems

Paja, Elda ; Poggianella, Mauro ; Aydemir, Fatma Basak ; Giorgini, Paolo

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Goal-oriented requirements engineering: an extended systematic mapping study

Horkoff, Jennifer ; Aydemir, Fatma ; Cardoso, Evellin ; Li, Tong ; Maté, Alejandro ; Paja, Elda ; Salnitri, Mattia ; Piras, Luca ; Mylopoulos, John ; Giorgini, Paolo

Requirements Engineering, 2019, Vol.24(2), pp.133-160 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0947-3602 ; E-ISSN: 1432-010X ; DOI: 10.1007/s00766-017-0280-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information quality requirements engineering with STS-IQ

Gharib, Mohamad ; Giorgini, Paolo

Information and Software Technology, March 2019, Vol.107, pp.83-100 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-5849 ; DOI: 10.1016/j.infsof.2018.11.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Requirements engineering for trust management: model, methodology, and reasoning

Giorgini, Paolo ; Massacci, Fabio ; Mylopoulos, John ; Zannone, Nicola

International Journal of Information Security, 2006, Vol.5(4), pp.257-274 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1615-5262 ; E-ISSN: 1615-5270 ; DOI: 10.1007/s10207-006-0005-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (8)
  2. Book Chapters  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...