skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Gilmore, Deanna xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Student Cognitive and Affective Development in the Context of Classroom-Level Curriculum Development

Shawer, Saad Fathy ; Gilmore, Deanna ; Banks-Joseph, Susan Rae

Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, February 2008, Vol.8(1), p.1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1527-9316 ; E-ISSN: 1527-9316

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learner-Driven EFL Curriculum Development at the Classroom Level

Shawer, Saad ; Gilmore, Deanna ; Banks-Joseph, Susanrae

International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 2009, Vol.20(2), p.125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1812-9129 ; E-ISSN: 1812-9129

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...