skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Public Health xóa Tác giả/ người sáng tác: Gillingham, Emma xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment of the Public Health Threats Posed by Vector-Borne Disease in the United Kingdom (UK)

Medlock, Jolyon M ; Hansford, Kayleigh M ; Vaux, Alexander G C ; Cull, Ben ; Gillingham, Emma ; Leach, Steve

International journal of environmental research and public health, 29 September 2018, Vol.15(10) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1660-4601 ; PMID: 30274268 Version:1 ; DOI: 10.3390/ijerph15102145

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detection of the invasive mosquito species Aedes albopictus in southern England

Medlock, Jolyon M ; Vaux, Alexander Gc ; Cull, Benjamin ; Schaffner, Francis ; Gillingham, Emma ; Pfluger, Valentin ; Leach, Steve

The Lancet Infectious Diseases, February 2017, Vol.17(2), pp.140-140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1473-3099 ; E-ISSN: 1474-4457 ; DOI: 10.1016/S1473-3099(17)30024-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Leach, Steve
  2. Leach, S.
  3. Medlock, Jolyon M.
  4. Vaux, Alexander
  5. Cull, B.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...