skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Gilbert, Jeremie xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constitutionalism, ethnicity and minority rights in Africa: a legal appraisal from the Great Lakes region

Gilbert, Jeremie

International Journal of Constitutional Law, April, 2013, Vol.11(2), p.414-437 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1474-2640

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constitutionalism, ethnicity and minority rights in Africa: A rejoinder to H. Kwasi Prempeh

Gilbert, Jeremie

International Journal Of Constitutional Law, 2013, Vol. 11(2), pp.444-446 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1474-2640 ; E-ISSN: 1474-2659 ; DOI: 10.1093/icon/mot012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equality versus fraternity? Rethinking France and its minorities

Gilbert, Jeremie ; Keane, David

International Journal Of Constitutional Law, 2016, Vol. 14(4), pp.883-905 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1474-2640 ; E-ISSN: 1474-2659 ; DOI: 10.1093/icon/mow059

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate Accountability and Indigenous Peoples: Prospects and Limitations of the US Alien Tort Claims Act

Gilbert, Jérémie

International Journal on Minority and Group Rights, 2012, Vol.19(1), pp.25-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/157181112X620528

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indigenous Rights in the Making: The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples

Gilbert, Jérémie

International Journal on Minority and Group Rights, 2007, Vol.14(2-3), pp.207-230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/138548707X208818

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indigenous Rights in the Making: The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples

Gilbert, Jeremie

International Journal on Minority and Group Rights, 2007, Vol.14(F0020002), pp.207-230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indigenous Rights in the Age of the UN Declaration.(Book review)

Gilbert, Jeremie

International Journal on Minority and Group Rights, 2013, Vol.20(4), pp.581-583 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

III. INDIGENOUS PEOPLES' HUMAN RIGHTS IN AFRICA: THE PRAGMATIC REVOLUTION OF THE AFRICAN COMMISSION ON HUMAN AND PEOPLES' RIGHTS

Gilbert, J??r??mie

International and Comparative Law Quarterly, 2011, Vol.60(1), pp.245-270 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5893 ; E-ISSN: 1471-6895 ; DOI: 10.1017/S0020589310000746

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Land rights and nomadic peoples: using international law at the local level

Gilbert, Jeremie

Nomadic Peoples, 2012, Vol.16(2), p.78(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0822-7942

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LAND RIGHTS AS HUMAN RIGHTS: THE CASE FOR A SPECIFIC RIGHTTO LAND

Gilbert, Jérémie

Sur International Journal on Human Rights, Jun 2013, Vol.10(18), pp.114-135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18066445

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gilbert, Jeremie
  2. Gilbert, J
  3. Gilbert, Jérémie
  4. Keane, Dave (American Children'S Writer)
  5. Gilbert, J??r??mie

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...