skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Human Rights Quarterly xóa Tác giả/ người sáng tác: Gilbert, Geoff xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Burgeoning Minority Rights Jurisprudence of the European Court of Human Rights

Gilbert, Geoff ; Geoff Gilbert

Human Rights Quarterly, 1 August 2002, Vol.24(3), pp.736-780 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02750392 ; E-ISSN: 1085794X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Council of Europe and Minority Rights

Gilbert, Geoff

Human Rights Quarterly, 1 February 1996, Vol.18(1), pp.160-189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02750392 ; E-ISSN: 1085794X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Geoff Gilbert
  2. Gilbert, Geoff
  3. Gilbert, G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...