skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Gilbert, Geoff xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Burgeoning Minority Rights Jurisprudence of the European Court of Human Rights

Gilbert, Geoff ; Geoff Gilbert

Human Rights Quarterly, 1 August 2002, Vol.24(3), pp.736-780 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02750392 ; E-ISSN: 1085794X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Council of Europe and Minority Rights

Gilbert, Geoff

Human Rights Quarterly, 1 February 1996, Vol.18(1), pp.160-189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02750392 ; E-ISSN: 1085794X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Burgeoning Minority Rights Jurisprudence of the European Court of Human Rights

Gilbert, Geoff

Human Rights Quarterly, 2002, Vol.24(3), pp.736-780 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0275-0392 ; E-ISSN: 1085-794X

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Council of Europe and Minority Rights

Gilbert, Geoff

Human Rights Quarterly, 1996, Vol.18(1), pp.160-189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0275-0392 ; E-ISSN: 1085-794X

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religionationalist minorities and the development of minority rights law

Gilbert, Geoff

Review of International Studies, 1999, Vol.25(3), pp.389-410 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02602105

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Northern Ireland Peace Agreement, Minority Rights and Self-Determination

Gilbert, Geoff ; Warbrick, Colin ; Mcgoldrick, Dominic

The International and Comparative Law Quarterly, 1 October 1998, Vol.47(4), pp.943-950 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205893 ; E-ISSN: 14716895

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Religio—nationalist minorities and the development of minority rights law
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religio—nationalist minorities and the development of minority rights law

Gilbert, Geoff

Review of International Studies, 7/1999, Vol.25(3), pp.389-410 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02602105 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0260210599003897

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religious Minorities and Their Rights: A Problem of Approach

Geoff

International Journal on Minority and Group Rights, 1997, Vol.5(2), pp.97-134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/15718119720907435

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Contribution of the European Court of Human Rights to the Promotion of the Effective Participation of National Minorities: Groping in the Dark for Something that May not Be There

Gilbert, Geoff

International Journal on Minority and Group Rights, December 2009, Vol.16(4), pp.611-619 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/15718115_016_04-09

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
The Contribution of the European Court of Human Rights to the Promotion of the Effective Participation of National Minorities: Groping in the Dark for Something that May not Be There
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Contribution of the European Court of Human Rights to the Promotion of the Effective Participation of National Minorities: Groping in the Dark for Something that May not Be There

Gilbert, Geoff

International Journal on Minority and Group Rights, 12/20/2009, Vol.16(4), pp.611-619 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/15718115_016_04-09

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soft Solutions to a Hard Problem: Justiciable Minority Rights?

Gilbert, Geoff

European Yearbook of Minority Issues Online, 2013, Vol.10(1), pp.179-199 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-7865 ; E-ISSN: 2211-6117 ; DOI: 10.1163/22116117-01001008

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Autonomy and minority groups: a right in international law?

Gilbert, Geoff

Cornell International Law Journal, Fall, 2002, Vol.35(2), p.307(47) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-8812

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

I. The Northern Ireland Peace Agreement, Minority Rights and Self-Determination

Warbrick, Colin ; Mcgoldrick, Dominic ; Gilbert, Geoff

International and Comparative Law Quarterly, 1998, Vol.47(4), pp.943-950 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5893 ; E-ISSN: 1471-6895 ; DOI: 10.1017/S002058930006262X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

President Trump’s Executive Order: Denying Protection on Holocaust Memorial Day

Gilbert, Geoff

International Journal Of Refugee Law, 2017, Vol. 29(2), pp.323-326 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-8186 ; E-ISSN: 1464-3715 ; DOI: 10.1093/ijrl/eex020

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The means of protecting human rights in the United Kingdom

Gilbert, Geoff ; Wright, Jane

The International Journal of Human Rights, 01 March 1997, Vol.1(1), p.23-68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2987 ; E-ISSN: 1744-053X ; DOI: 10.1080/13642989708406653

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rule of Law and United Nations Interoperability

Gilbert, Geoff ; Rüsch, Anna Magdalena

International Journal of Refugee Law, 2018, Vol. 30(1), pp.31-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-8186 ; E-ISSN: 1464-3715 ; DOI: 10.1093/ijrl/eey020

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Poetics of Translation Transduction: Lifting the Erasure on What Always-already Was

Laskey, Patrick; Allen, Esther (committee member) ; Craven, Alice (committee member) ; Gilbert, Geoff (committee member)

PQDT - Global

ISBN: 9781392037379

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (4)
 2. 1998đến2001  (4)
 3. 2002đến2012  (5)
 4. 2013đến2017  (3)
 5. Sau 2017  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gilbert, Geoff
 2. Gilbert, G
 3. Geoff Gilbert
 4. Mcgoldrick, Dominic
 5. Warbrick, Colin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...