skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: Proceedings of the 16th international conference on intelligent user interfaces xóa Tác giả/ người sáng tác: Gil, Yolanda xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A formal framework for combining natural instruction and demonstration for end-user programming

Fritz, Christian ; Gil, Yolanda

Proceedings of the 16th international conference on intelligent user interfaces, 13 February 2011, pp.237-246

ISBN: 9781450304191 ; ISBN: 1450304192 ; DOI: 10.1145/1943403.1943440

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

TellMe: learning procedures from tutorial instruction

Gil, Yolanda ; Ratnakar, Varun ; Frtiz, Christian

Proceedings of the 16th international conference on intelligent user interfaces, 13 February 2011, pp.227-236

ISBN: 9781450304191 ; ISBN: 1450304192 ; DOI: 10.1145/1943403.1943439

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Want world domination? win at risk: matching to-do items with how-tos from the web

Vrandečić, Denny ; Gil, Yolanda ; Ratnakar, Varun

Proceedings of the 16th international conference on intelligent user interfaces, 13 February 2011, pp.323-326

ISBN: 9781450304191 ; ISBN: 1450304192 ; DOI: 10.1145/1943403.1943456

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gil, Yolanda
  2. Gil, Y.
  3. Ratnakar, Varun
  4. Ratnakar, V.
  5. Fritz, C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...