skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Ngôn ngữ: English xóa Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Năm xuất bản: 2006đến2008 xóa Tác giả/ người sáng tác: Gil, Jorge Juan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Stability
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stability

Gil, Jorge Juan ; Florens, Jean-Loup; Luciani, Annie (Editor)

Toàn văn sẵn có

2
Force feedback device / force properties
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Force feedback device / force properties

Florens, Jean-Loup ; Hulin, Thomas ; Gil, Jorge Juan ; Davy, Pierre; Luciani, Annie (Editor)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Tác giả 

  1. Davy, Pierre  (1)
  2. Hulin, Thomas  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Florens, Jean-Loup
  2. Gil, Jorge Juan
  3. Davy, Pierre
  4. Hulin, Thomas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...